Inxhinier Ndertimi

Përgjegjësitë

 • Sigurimi i informacionit teknik - inxhinierik.
 • Njohja funksionale e kontratave, vizatimeve/detajeve, vlerësimeve dhe specifikimeve.
 • Të prodhojë në mënyrë efikase modelet e projektit 3D Revit dhe dokumentacionin përkates.
 • Të krijojnë dhe të kontrollojnë detajet komplekse të inxhinierisë strukturore.
 • Ndihmon në rishikimet e konstruktueshmërisë.
 • Rishikimi dhe koordinimi i dokumenteve teknike me disiplinat e tjera inxhinierike.
 • Përgatitja e raporteve teknike lidhur me çështje specifike të projektimit.
 • Të ofrojë udhëzime teknike për projektuesit dhe inxhinierët me më pak eksperiencë.
 • Drejton dhe / ose është pjesëmarrës në diskutimet teknike me klientët dhe nënkontraktorët.
 • Mirëmban dokumentacionin aktual për të siguruar pajtueshmërinë e projektit, kostos dhe afateve.
 • Ndjek dhe zbaton Rregullat e Sigurisë në kantier.
 • Fleksibël dhe adapt si pjesë i një departamenti, por edhe kundrejtë shërbimit ndaj klientit. 
 • Përpilon, monitoron dhe përmbyll projektin sipas listës së zërave, as-builts dhe dispozitave përkatëse.

 

Kriteret

 • Diplomë Universitare.
 • Paketa Office.
 • Revit MEP, BIM, AutoCAD.
 • Shqip & Anglisht.
 • Eksperiencë pune.
 • Logjikë aritmetike.

 

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni CV të detajuar dhe letër interesi.

 

Apliko

Nëse aspironi të punoni në Red & Black shpk, plotësoni formularin e mëposhtëm duke bashkangjitur edhe CV-në tuaj. * Fushat e shënuara me yll janë të domosdoshme.

Partnerët

Na Kontaktoni

Adresa: Rruga "Sitki Cico", Pallati "Prodani Construction", Kati II-të, Tiranë
info@redblack.al
+355 67 60 00 151